لینک کوتاه مطلب : https://hsgar.com/?p=4477

زبانی بی متغیر نمی‌شود و جاوا اسکریپت مستثنی نیست

متغیر به یک چیزی می‌گویند که چیزی در خود ذخیره می‌کند. پس متغیر عملا نام‌گذاری یا برداشتن قسمتی از حافظه است. قسمتی از حافظه را نام‌گذاری می‌کنیم و مقدار دلخواه‌مان در آن ذخیره می‌کنیم.

در زبان سی باید نوع متغیر را مشخص می‌کردیم تا کامپایلر بداند چقدر حافظه باید اختصاص بدهد، اما در زبان در پیت جاوااسکریپت هیچ نیازی به مشخص کردن نوع داده نیست. همه متغیرها در این زبان با یکی از سه کلمات var، let و const نشان داده می‌شوند. اگر متغیری با const مشخص شد یعنی دیگر قابل تغییر نیست.

حالا بیایید قسمت جالب داستان بگویم. در ابتدا سازندگان جاوا اسکریپت برای تعریف متغیر بنا کرده‌اند که هر که خواست متغیری تعریف کند کلمه var در ابتدای آن بنهد. در ابتدا متغیرها مقیاس و محدوده‌ای نداشتند یک متغیر زمانی که در یک حلقه صدا زده می‌شد در تمام آن تابع در دسترس بود. خوب به نظر این‌ها این خیلی خوب است و به راحتی کار می‌راحتد. اما شکایت‌ها آغاز شد و گفتند این چه سنت ناپسندی است که رواج دادید بیایید مثل آدم کار کنید یک متغیر باید فقط در همان محدوده یا بلاک قابل دسترس باشد و نه در تمام برنامه. این شد که سازندگان کلمه‌ای ساختند به نام let و گفتند که اگر کسی از let استفاده کرده متغیر فقط در همان بلوک قابل دسترس می‌شود.

var myVariable = "This is a variable!";
var number1 = 5;
number1 = 3;
console.log(number1); // 3
window.alert(number1); // 3
number1 = number1 + 5; // 3 + 5 = 8
number1 = number1 - 6; // 8 - 6 = 2
var number2 = number1 * 10; // 2 (times) 10 = 20
var number3 = number2 / number1; // 20 (divided by) 2 = 10;
var myString = "I am a " + "string!"; // "I am a string!
var myInteger = 12; // 32-bit number (from -2,147,483,648 to 2,147,483,647)
var myLong = 9310141419482; // 64-bit number (from -9,223,372,036,854,775,808 to
9,223,372,036,854,775,807)
var myFloat = 5.5; // 32-bit floating-point number (decimal)
var myDouble = 9310141419482.22; // 64-bit floating-point number
var myBoolean = true; // 1-bit true/false (0 or 1)
var myBoolean2 = false;
var myNotANumber = NaN;
var NaN_Example = 0/0; // NaN: Division by Zero is not possible
var notDefined; // undefined: we didn't define it to anything yet
window.alert(aRandomVariable); // undefined
var myNull = null; // null
// etc.

آرایه‌ها

var myArray = []; // empty array
var favoriteFruits = ["apple", "orange", "strawberry"];
var carsInParkingLot = ["Toyota", "Ferrari", "Lexus"];
var employees = ["Billy", "Bob", "Joe"];
var primeNumbers = [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31];
var randomVariables = [2, "any type works", undefined, null, true, 2.51];
myArray = ["zero", "one", "two"];
window.alert(myArray[0]); // 0 is the first element of an array
// in this case, the value would be "zero"
myArray = ["John Doe", "Billy"];
elementNumber = 1;
window.alert(myArray[elementNumber]); // Billy

اشیا

myObject = {};
john = {firstname: "John", lastname: "Doe", fullname: "John Doe"};
billy = {
firstname: "Billy",
lastname: undefined,
fullname: "Billy"
};
window.alert(john.fullname); // John Doe
window.alert(billy.firstname); // Billy
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.