مرور برچسب

ارتباطات

در طول عمرمان با چه کسانی وقت می گذرانیم؟

برای درک اینکه چگونه ارتباطات اجتماعی در طول زندگی ما تکامل می یابد، می توانیم به داده های نظرسنجی نگاه کنیم چقدر زمانی که مردم با دیگران می گذرانند، و سازمان بهداشت جهانی که زمان با آن سپری می شود. نمودار اینجا میزان زمانی را که افراد…